EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2022

001 Hotărârea nr. 1/2022 privind aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al Orașului Vlăhița a imobilelor Clădire administrativă și depozit prin demolarea și casarea lor, situate în strada Spitalului nr. 18 din orașul Vlăhița  
002 Hotărârea nr. 2/ 2022 privind aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al Orașului Vlăhița a imobilelor vila nr. 23, cantina sezonieră (vila nr. 23/A), magazia de alimente, materiale (depozit, recepție), vila nr. 24 prin demolarea și casarea lor, situate la Băile Homorod, Orașul Vlăhița  
003 Hotărârea nr. 3/2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, Județul Harghita  
004 Hotărârea nr. 4/2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
005 Hotărârea nr. 5/2022 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
006 Hotărârea nr. 6/2022 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
007 Hotărârea nr. 7/2022 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
008 Hotărârea nr. 8/2022 privind aprobarea suprafeței minime de 1 Ha a zonei studiate pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
009 Hotărârea nr. 9/2022 privind aprobarea încheierii unui Contract de Administrare în regim silvic, a fondului forestier de 9,3 ha, proprietatea orașului Vlăhița, între Ocolul Silvic Homorod și Orașul Vlăhița  
010 Hotărârea nr. 10/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Conservare-restaurare, refuncționalizare și punere în valoare a monumentului istoric Forja veche în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
011 Hotărârea nr. 11/2022 privind aprobarea Studiului, Documentului de poziție, Regulamentului și Documentației de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în orașul Vlăhița, membră a ADI SIMD Harghita  
012 Hotărârea nr. 12/2022 privind aprobarea desființării unității de Asistență Medico-socială și retragerea Certificatului de Înregistrare Fiscală atribuit pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială în orașul Vlăhița, județul Harghita  
013 Hotărârea nr. 13/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 83/2021 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea temporară a bazei sportive multifuncționale situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14  Modifică HCL 83/2021
014 Hotărârea nr. 14/2022 privind acordul pentru obținerea licenței de dare în administrare a lucrărilor de explorare și împuternicirea primarului LŐRINCZ Csaba pentru semnarea licenței de dare în administrare a lucrărilor de explorare în perimetrul Homorod – Vlăhița, județul Harghita  
015 Hotărârea nr. 15/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea clarificării situației de drept cu privire la executarea lucrărilor de construcție pe imobilul situat în stațiunea Harghita Mădăraș, zona Kazánsarka, înscris în cartea funciară nr. 52256 a localității Vlăhița  
016 Hotărârea nr. 16/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 2986/268/2020 - apel  
017 Hotărârea nr. 17/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 3250/268/2020 - apel  
018 Hotărârea nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021  
019 Hotărârea nr. 19/2022 referitor la organizarea evenimentului întâlnirea oficialităţilor din regiune pentru dezbaterea unor programe, proiecte de dezvoltare locală, regională  
020 Hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - subprogramul proiectare: elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale  
021 Hotărârea nr. 21/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
022 Hotărârea nr. 22/2022 privind ”Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022”  
023 Hotărârea nr. 23/2022 privind mandatarea reprezentantului Orașului Vlăhița. în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din februarie 2022  
024 Hotărârea nr. 24/2022 privind prelungirea contractului de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului în suprafața de 25,23 mp situat în orașul Vlăhița, str. Republicii, nr. 15 identificat prin CF 50706 în favoarea Asociației Caritas Albă Iulia – Asistență Medicală și Socială  
025 Hotărârea nr. 25/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Vlăhița teren intravilan de 3356 mp, situată în orașul Vlăhița, jud. Harghiita, str. Spitalului nr. 18, având CF 51774-Vlăhița, nr. Cadastral 51774-Vlăhița  
026 Hotărârea nr. 26/2022 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
027 Hotărârea nr. 27/2022 privind modificarea prin rectificare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021  Rectifică HCL 18/2022
028 Hotărârea nr. 28/2022 privind modificarea prin rectificare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 124/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2021  
029 Hotărârea nr. 29/2022 privind modificarea prin rectificare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 142/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul IV. al anului 2021  
030 Hotărârea nr. 30/2022 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
031 Hotărârea nr. 31/2022 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
032 Hotărârea nr. 32/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici ai unor sectoare de drum și a unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
033 Hotărârea nr. 33/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
034 Hotărârea nr. 34/2022 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2022, construite în Oraşul Vlăhiţa  
035 Hotărârea nr. 35/2022 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022  
036 Hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2022  
037 Hotărârea nr. 37/ 2022 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi  
038 Hotărârea nr.38/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
039 Hotărârea nr. 39/2022 privind schimbarea destinației a unei clădiri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița  
040 Hotărârea nr. 40/2022 privind închirierea unui spaţiu de 20,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13, Ap. 1, cu destinația de activități socio-culturale pentru copii și tineri din orașul Vlăhița  
041 Hotărârea nr. 41/2022 privind închirierea unui spaţiu de 17,90 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13, Ap. 2, cu destinația de activități socio-culturale pentru copii si tineri din orașul Vlăhița  
042 Hotărârea nr. 42/2022 privind închirierea unui spaţiu de 27,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gábor Áron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
043 Hotărârea nr. 43/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1.536 mp, situat în intravilanul localității Băile Homorod, înscris în cartea funciară nr. 55445 a localității Vlăhița, în favoarea S.C. BENLUMA S.R.L  
044 Hotărârea nr. 44/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a două imobile – teren – într-un singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Mihai Eminescu, nr. 2, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
045 Hotărârea nr. 45/2022 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021  
046 Hotărârea nr. 46/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșă mică, str. Nouă, Orașul Vlăhița, județul Harghita”  
047 Hotărârea nr. 47/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente în localitatea Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
048 Hotărârea nr. 48/2022 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 46-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
049 Hotărârea nr. 49/2022 referitor la sărbătorirea a 40 de ani de la înfiinţare a Filarmonicii de copii din Oraşul Vlăhiţa  
050 Hotărârea nr. 50/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea unor parcele în două loturi, situate în intravilanul localității componente Băile Homorod, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita, Cartea Funciară nr. 50361-Vlăhița și nr. 50366-Vlăhița  
051 HOTĂRÂREA NR. 51/2022 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
052 Hotărârea nr. 52/2022 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
053 HOTĂRÂREA NR. 53/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
054 Hotărârea nr.54/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
055 Hotărârea nr. 55/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2022  
056 Hotărârea nr. 56/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 I.3 – ”Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
057 Hotărârea nr. 57/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Asigurarea unui mediu de viață confortabil în orașul Vlăhița prin creșterea siguranței (traficului și spații publice), a curățeniei generale și atractivității spațiilor publice” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  
058 Hotărârea nr. 58/2022 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
059 Hotărârea nr. 59/2022 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2022  
060 Hotărârea nr. 60/2022 cu privire la majorarea cotizației anuale din statut la Asociația Microregională „Felső Homoródmente”  
061 Hotărârea nr. 61/2022 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
062 Hotărârea nr. 62/2022 privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan, situat în oraşul Vlăhiţa, strada József Attila, nr. 13A, Bl. A,B,C,D, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, înscris în CF nr. 55761 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 55761, în cinci loturi  
063 Hotărârea nr. 63/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Construire pod peste pârâul Homorodul Mic din Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita  
064 Hotărârea nr. 64/2022 privind încheierea Actului Adițional la Contractul de constituire a dreptului de superficie nr. 338 din 19.03.2012  
065 Hotărârea nr. 65/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare Moderată(/Energetică) Cantină la Liceul Tehnologic Gábor Áron (CORP C10) din Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
066 Hotărârea nr. 66/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare Moderată/(Energetică) Internat la Liceul Tehnologic Gábor Áron (CORP C8) din Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
067 Hotărârea nr. 67/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din Vlăhița” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 –            Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
068 Hotărârea nr. 68/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
069 Hotărârea nr. 69/2022 privind modificarea prin rectificare a erorii materiale din Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 46/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșă mică, str. Nouă, Orașul Vlăhița, județul Harghita”  Modifică HCL 46/2022
070 Hotărârea nr. 70/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
071 Hotărârea nr. 71/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea terenului intravilan, situat în oraşul Vlăhiţa, Aleea Teilor , nr. 26/1, 26/2, 26/3, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, înscris în CF nr. 51200 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 51200, în patru loturi  
072 Hotărârea nr. 72/2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, Județul Harghita  
073 Hotărârea nr. 73/2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
074 Hotărârea nr. 74/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare Energetică Grădiniță de Copii Nr. 3, "Hófehérke” din orașul Vlăhița, Județul Harghita”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
075 Hotărârea nr. 75/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul Vlăhița” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
076 Hotărârea nr. 76/2022 privind închirierea unui spaţiu de 25,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gábor Áron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
077 Hotărârea nr. 77/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
078 Hotărârea nr. 78/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59/2022 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2022  
079 Hotărârea nr. 79/2022 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Redevența aprobată orașului Vlăhița de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület pentru anul 2021  
080 Hotărârea nr. 80 /2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
081 Hotărârea nr. 81/2022 privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
082 Hotărârea nr. 82/2022 privind арrоbаrеа cumpărării casei parohiale ortodoxe, situate în intravilanul oraşului Vlăhiţa, str. Turnătorilor, nr. 27, județul Harghita  
083 Hotărârea nr. 83/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2022  
084 Hotărârea nr. 84/2022 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România  
085 Hotărârea nr. 85/2022 privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022  
086 Hotărârea nr. 86/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza SF)  
087 Hotărârea nr. 87/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire substație de ambulanță cu cabinet medical, str. Spitalului, nr. 53, oraș Vlăhița, județul Harghita”  
088 Hotărârea nr. 88/2022 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
089 Hotărârea nr. 89/2022 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022  
090 Hotărârea nr. 90/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Dosarul nr. 2103/268/2022  
091 Hotărârea nr. 91/2022 referitor la  organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
092 Hotărârea nr. 92/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobare Studiu de Fezabilitate reactualizate, respectiv acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Vlăhița în vederea votării în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici, actualizate, din Studiul de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”  
093 Hotărârea nr. 93/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 135/268/2019*  
094 Hotărârea nr. 94/ 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT – a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții   Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
095 Hotărârea nr. 95/2022 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
096 Hotărârea nr. 96/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat între ORAȘUL VLAHIȚA și  ASOCIAȚIA CARITAS  ALBĂ IULIA în vederea demarării unei campanii de colectare  selectivă de îmbrăcăminte și încălțăminte uzate și altor produse textile uzate din rândul populației  
097 Hotărârea nr. 97/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
098 Hotărârea NR. 98/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
099 Hotărârea nr. 99/2022 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
100 Hotărârea nr. 100/2022 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
101 Hotărârea nr. 101/2022 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea unor clădiri, sale și alte încăperi aflate în administrarea unităților de învățământ al Orașului Vlăhița  abrogă HCL 46/2021
102 Hotărârea nr. 102/2022 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
103 Hotărârea nr. 103/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Amenajări exterioare zona str. József Attila”  
104 Hotărârea nr. 104/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
105 Hotărârea nr. 105/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru apartamentarea blocurilor ANL din strada József Attila nr. 13/A, bloc A, bloc B, bloc C, bloc D, proprietate privată a Statului Roman aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
106 Hotărârea nr. 106/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici ai unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
107 Hotărârea nr. 107/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „LUCRĂRI DE REABILITARE BAZĂ SPORTIVĂ DIN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA”  
108 Hotărârea nr. 108/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției  „LUCRĂRI – REABILITAREA BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCȚIONALE, AMENAJARE TEREN ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA”  
109 Hotărârea nr. 109/2022 privind  majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „REABILITARE HALA PIEȚII”  
110 Hotărârea nr. 110/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de funcţiune din zonă industrială în zonă de locuit pentru construire de locuinţe unifamiliale cu anexe şi rezolvarea utilităţilor”, pentru beneficiarul S.C. MIBAREX S.R.L., reprezentat prin administrator Mihály Barna, potrivit proiectului nr. 1681/2021 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc  
111 Hotărârea nr. 111/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru reintrarea Orasului Vlahita în posesia unor imobile  
112 Hotărârea nr. 112/2022 privind aprobarea participării oraşului Vlăhiţa la Programul Europa pentru cetățeni -”Citizen’s Meetings-Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”- lansat de Comisia Europeană  
113 Hotărârea nr. 113/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI – a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții   Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
114 Hotărârea nr. 114/2022 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița, prin defalcarea unei poziții reprezentând „ atelier” la Școala Gimnazială - Mártonffi János din strada Republicii, nr. 22, Vlăhița, județul Harghita  
115 Hotărârea nr. 115/2022 privind aprobarea transmiterii fără plată, a unor bunuri al Orașului Vlăhița către Serviciului public de termoficare, apă și canalizare – Gheorgheni, respectiv Serviciului public de alimentare cu energie termică al orașului Întorsura Buzăului  
116 Hotărârea nr. 116/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Amenajare parc strada Republicii”  
117 Hotărârea nr. 117/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
118 Hotărârea nr. 118/2022 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza PT – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc strada Republicii” finanțat din bugetul local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 70. din 27. august 2020.  Abrogă HCL 70/2020
119 Hotărârea nr. 119/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, oraşul Vlăhiţa, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ”  
120 Hotărârea nr. 120/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren aparținând proprietății private a orașului Vlăhița în suprafață de 3356 mp, situat în orașul Vlăhița, strada Spitalului, nr. 18, județul Harghita, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate și învățământ  
121 Hotărârea nr. 121/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 56/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 I.3–            ”Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
122 Hotărârea nr. 122/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
123 Hotărârea nr. 123/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
124 Hotărârea nr. 124/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
125 Hotărârea nr. 125/2022 pentru implementarea proiectului ”Realizare de insule ecologice digitalizate în Orașul Vlăhița”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind necesitatea, oportunitatea  și potențialul economic al investiției propuse a fi realizată prin proiect  
126 Hotărârea nr. 126/2022 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes național și demararea procedurilor legale în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național al orașului Vlăhița  
127 Hotărârea nr. 127/2022 cu privire la aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Orașul Vlăhița, Aleea Teilor nr.5, bl. T5 ap.1 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – D.G.R.F.P Brașov, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, județul Harghita  
128 Hotărârea nr. 128/2022 privind aprobarea modificării parametrilor tehnici a unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 106. din 29. septembrie 2022.  Abrogă HCL 106/2022
129 Hotărârea nr. 129/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „LUCRĂRI – REABILITAREA BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCȚIONALE, AMENAJARE TEREN ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA”  Abrogă HCL 108/2022
130 Hotărârea nr. 130/2022 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare al Orașului Vlăhița pentru anul 2022  
131 Hotărârea nr. 131/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2022  
132 Hotărârea nr. 132/2022 privind  aprobarea Procedurilor şi criteriilor de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren și mijloace de transport pentru anul 2023  
133 Hotărârea nr. 133/2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată  
134 Hotărârea nr. 134/2022 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
135 Hotărârea nr. 135/2022 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
136 Hotărârea nr. 136/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Construire teren de fotbal” în strada Sportivilor nr. 14., orașul Vlăhița  
137 Hotărârea nr. 137/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea „Amenajare teren de joacă în parcul orașului Vlăhița” în cadrul obiectivului de investiții „Extindere și echipare terenuri de joacă”  
138 Hotărârea nr. 138/2022 privind cumpărarea dreptului de posesie asupra terenului neproductiv în extravilan în suprafaţă de 2.191 mp, situat în extravilanul oraşului Vlăhiţa, județul Harghita  
139 Hotărârea nr. 139/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
140 Hotărârea nr. 140/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Amenajare teren de joacă în parcul orașului Vlăhița” în cadrul investiții „Extindere și echipare terenuri de joacă” (faza SF)  
141 Hotărârea nr. 141/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ DIN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA”  
142 Hotărârea nr. 142/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
143 Hotărârea nr. 143/2022 privind participarea Orașului Vlăhița prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele  Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu UAT. Județul Mureș și UAT Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură  
144 Hotărârea nr. 144/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
145 Hotărârea nr. 145/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul IV. al anului 2022  
146 Hotărârea nr. 146/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din str. Republicii nr. 15, din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
147 Hotărârea nr. 147/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire substație de ambulanță cu cabinet medical, str. Spitalului, nr. 53, oraș Vlăhița, județul Harghita”  Abrogă HCL 87/2022
148 Hotărârea nr. 148/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru apartamentarea blocurilor ANL din aleea Teilor nr. 26, bloc 1, bloc 2, bloc 3, proprietate privată a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
149 Hotărârea nr. 149/2022 privind înaintarea unei cereri către Comuna Căpîlniţa referitor la trecerea unor terenuri din proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, situate în Băile Homorod, localitatea componentă al Orașului Vlăhița  
150 Hotărârea nr. 150/2022 privind cumpărarea dreptului de posesie asupra terenului fâneață parțial intravilan, în suprafaţă de 1.195 mp, situat în intravilanul și extravilanul oraşului Vlăhiţa, județul Harghita  
151 Hotărârea nr. 151/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții   Amenajări exterioare și zid de sprijin” la investiția Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri, str. József Attila, nr. 12, orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
152 Hotărârea nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  Abrogă HCL 124/2022
153 Hotărârea nr. 153/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura - mijloace fixe - respectiv casarea unor bunuri de natura - obiect de inventar - aflate în patrimoniul orașului Vlăhița, anul 2022  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

Véletlenszerű Kép

site_011.jpg