EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2023

001 Hotărârea nr. 1/2023 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
002 Hotărârea nr. 2/2023 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022  
003 Hotărârea nr. 3/2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
004 Hotărârea nr. 4/2023 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
005 Hotărârea nr. 5/2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
006 Hotărârea nr. 6/2023 privind mandatarea reprezentantului UAT Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din februarie 2023  
007 Hotărârea nr. 7/2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022  
008 Hotărârea nr. 8/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Investiții în extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, județul Harghita(faza SF-mixt)  Abrogă HCL 53/2021
009 Hotărârea nr. 9/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizarea, extindere și dotare Casa de Cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita” (faza PT)  
010 Hotărârea nr. 10/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ(faza SF)  Abrogă HCL 86/2022
011 Hotărârea nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
012 Hotărârea nr. 12/2023 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
013 Hotărârea nr. 13/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 419/96/2022 - recurs  
014 Hotărârea nr. 14/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
015 Hotărârea nr. 15/2023 privind înaintarea unei cereri către Comuna Căpîlniţa referitor la trecerea unor terenuri din proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, situate în Băile Homorod, localitatea componentă al Orașului Vlăhița  
016 Hotărârea nr. 16/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrării pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, județul Harghita” finanțat  din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea  Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița  
017 Hotărârea nr. 17/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
018 Hotărârea nr. 18/2023 privind punerea la dispoziția proiectului  “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor respectiv  asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției  
019 Hotărârea nr. 19/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Orașul Vlahița a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților  
020 Hotărârea nr. 20/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
022 Hotărârea nr. 22/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
023 Hotărârea nr. 23/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
024 Hotărârea nr. 24/2023 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023  
025 Hotărârea nr. 25/2023 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
026 Hotărârea nr. 26/2023 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
027 Hotărârea nr. 27/2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor destinate închirierii, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
028 Hotărârea nr. 28/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Dosarul nr. 34/268/2023  
029 Hotărârea nr. 29/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, oraș Vlăhița, județul Harghita”(faza PT)  
030 Hotărârea nr. 30/2023 privind  majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Modernizarea Secției de Boli Interne Vlăhița prin implementare Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor în Centrul de Sănătate Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, jud. Harghita”  
031 Hotărârea nr. 31/2023 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției
„Reabilitare clădire multifuncțională str. Republicii nr. 13.”
 
032 Hotărârea nr. 32/2023 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
033 Hotărârea nr. 33/2023 pentru aprobarea Protocolul privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Oraș Vlăhița, județul Harghita, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963  
034 Hotărârea nr. 34/2023 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2023  
035 Hotărârea nr. 35/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
036 Hotărârea nr. 36/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
037 Hotărârea nr. 37/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
038 Hotărârea nr. 38/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
039 Hotărârea nr. 39/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
040 Hotărârea nr. 40/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
041 Hotărârea nr. 41/2023 privind aprobarea proiectului "Harghita biblio digital Hub (HbdH)”, și a cheltuielilor legate de proiect  
042 Hotărârea nr. 42/2023 privind aprobarea depunerii de către orașul Vlăhița a proiectului de finanțare „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Vlăhița” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15 - Investiția 9, 11, 13 respectiv 14  
043 Hotărârea nr. 43/2023 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
044 Hotărârea nr. 44/2023 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
045 Hotărârea nr. 45/2023 Referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
046 Hotărârea nr. 46/2023 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Vlăhița”, și a cheltuielilor legate de proiect  
047 Hotărârea nr. 47/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Asigurarea unui mediu de viață confortabil în orașul Vlăhița prin creșterea siguranței (traficului și spații publice), a curățeniei generale și atractivității” prin realizarea unui sistem de camere de monitorizare și supraveghere, amplasarea băncilor inteligente și a iluminării inteligente a trecerilor de pietoni  în cadrul investiției „Extindere Sistem de supraveghere”  
048 Hotărârea nr. 48/2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
049 Hotărârea nr. 49/2023 privind  schimbarea destinației a unei spații aparținând domeniului public al orașului Vlăhița  
050 Hotărârea nr. 50/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
051 Hotărârea nr. 51/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
052 Hotărârea nr. 52/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
053 Hotărârea nr. 53/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019*  
054 Hotărârea nr. 54/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației imobilului obiect al contractului de concesiune nr. 2115/23.12.1999  
055 Hotărârea nr. 55/2023 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în proiectul ”EDUCAŢIA ŞI CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI” în calitate de PARTENER cu Asociația Szentegyhazi Kozbirtokossag  
056 Hotărârea nr. 56/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, str. Mihai Eminescu, nr. 2, orașul Vlăhița, județul Harghita  
057 Hotărârea nr. 57/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, str. Mihai Eminescu, nr. 2, orașul Vlăhița, județul Harghita”  Abrogă HCL nr. 136/2021
058 Hotărârea nr. 58/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, oraşul Vlăhiţa, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ”  Abrogă HCL nr. 119/2022
059 Hotărârea nr. 59/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
060 Hotărârea nr. 60/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 47-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
061 Hotărârea nr. 61/2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024  
062 Hotărârea nr. 62/2023 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
063 Hotărârea nr. 63/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
064 Hotărârea nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
065 Hotărârea nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
066 Hotărârea nr. 66/2023 privind aprobarea Listei de prioritate suplimentară ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
067 Hotărârea nr. 67/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural al Proiecției de film în aer liber în Oraşul Vlăhiţa  
068 Hotărârea nr. 68/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
069 Hotărârea nr. 69/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
070 Hotărârea nr. 70/2023 privind aprobarea aderării UAT ORAȘULUI VLĂHIȚA, județul HARGHITA, prin Consiliul Local al ORAȘULUI VLĂHIȚA, la Parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală Homorod-Kukullo LEADER 2023-2027”, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027.  
071 Hotărârea nr. 71/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
072 Hotărârea nr. 72/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35/2014 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița, la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita ” –„ Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”  
073 Hotărârea nr. 73/2023 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Vlăhița, județul Harghita și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Vlăhița, județul Harghita  
074 Hotărârea nr. 74/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa  pe trimestrul I. al anului 2023  
075 Hotărârea nr. 75/2023 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
076 Hotărârea nr. 76/2023 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
077 Hotărârea nr. 77/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 642/96/2023 - fond  
078 Hotărârea nr. 78/2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul  ”Achiziționarea de microbuze verzi pentru elevii din județul Harghita” de către UAT Orașul Vlăhița, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”  
079 Hotărârea nr. 79/2023 privind punerea la dispoziția proiectului  “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor respectiv  asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției  Abrogă HCL 18/2023
080 Hotărârea nr. 80/2023 privind aprobarea documentației tehnice de delegare a serviciului public de salubrizare (Studiu de oportunitate, Regulament de salubrizare Caiet de sarcini, modelul de Contract de delegare a serviciului public de salubrizare)  Abrogă HCL 58/2019
081 Hotărârea nr. 81/2023 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2023  
082 Hotărârea nr. 82/2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita din România şi Oraşul Biharkeresztes, Districtul Berettyóújfalu, Județul Hajdú-Bihar din Ungaria  
083 Hotărârea nr. 83/2023 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
084 Hotărârea nr. 84/2023 privind închirierea unui spaţiu de 2,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gábor Áron nr. 6/B, cu destinația de activități comerciale  
085 Hotărârea nr. 85/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, județul Harghita”  
086 Hotărârea nr. 86/2023 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
087 Hotărârea nr. 87/2023 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren drum în intravilan, în suprafață de 73 mp, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, proprietatea lor SIMÓ PÁL și SIMÓ ANA  
088 Hotărârea nr. 88/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației de drept și valorificarea intereselor Orașului Vlăhița privind Contractul de comodat încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42/1998  
089 Hotărârea nr. 89/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației de drept și valorificarea intereselor Orașului Vlăhița privind Contractul de închiriere nr.13481/16.08.1999 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 23/1998  
090 Hotărârea nr. 90/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
091 Hotărârea nr. 91/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2023  
092 Hotărârea nr. 92/2023 privind aprobarea propunerilor de criterii de bază și punctajul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Vlăhița  
093 Hotărârea nr. 93/2023 privind mandatarea reprezentanților legali ai Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HARGITA VÍZ”, pentru aprobarea reactualizării  Statutului ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „HARGITA VÍZ”  
094 Hotărârea nr. 94/2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional HARVIZ S.A.  din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 977256/22.05.2023  
095 Hotărârea nr. 95/2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Vlăhița și schimbarea destinației a unei spații comerciale I aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, situat în strada Gábor Áron nr. 6, județul Harghita  
096 Hotărârea nr. 96/2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet medical  
097 Hotărârea nr. 97/2023 privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces cu titlu gratuit  pe proprietatea publică al orașului Vlăhița, pentru realizarea proiectului „CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ DE TELECOMUNICAȚII FTTH ORANGE ÎN UAT FELICENI, UAT MĂRTINIȘ, UAT MEREȘTI, UAT LUETA, UAT VLĂHIȚA„  
098 Hotărârea nr. 98/2023 privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor, revizuit și a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport  a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor  de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMIONîn orașul Vlăhița, membră a ADI SIMD Harghita  
099 Hotărârea nr. 99/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural al Proiecției de film în aer liber în Oraşul Vlăhiţa  
100 Hotărârea nr. 100/ 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza SF)  
101 Hotărârea nr. 101/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 285/268/2023  
102 Hotărârea nr. 102/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
103 Hotărârea nr. 103/2023 privind aprobarea Listei de prioritate suplimentară ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
104 Hotărârea nr. 104/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
105 Hotărârea nr. 105/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
106 Hotărârea nr. 106/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 94/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 55/2019, privind criteriile de bază ce stau la repartizarea şi la prelungirea contractului de închiriere a locuinţelor sociale, locuinţelor de serviciu şi de necesitate din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
107 Hotărârea nr. 107/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
108 Hotărârea nr. 108/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
109 Hotărârea nr. 109/2023 referitor la organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
110 Hotărârea nr. 110/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
111 Hotărârea nr. 111/2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Vlăhița  
112 Hotărârea nr. 112/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” Vlăhița  Abrogă HCL 97/2020
113 Hotărârea nr. 113/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Mártonffi János” Vlăhița  Abrogă HCL 96/2020
114 Hotărârea nr. 114/2023 privind majorarea valorii de inventar a bunurilor mobile și imobile aflate în domeniul public și privat al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Reabilitare și modernizare sediu primărie  în orașul Vlăhița, județul Harghita  
115 Hotărârea nr. 115/2023 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei parcele, constând din terenuri în intravilan într-un singur corp de proprietate, situate în strada Sportivilor, nr. 14, orașul Vlăhița, județul Harghita  
116 Hotărârea nr. 116/2023 privind constituirea comisiei de analiză și verificare a faptelor semnalate de către domnul Balázs Francisc prin Cererea de renunțare la concesiune nr. 5839 din 27.09.2023  
117 Hotărârea nr. 117/2023 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2115 din 23.12.1999, încheiat între Orașul Vlăhița pe de o parte, în calitate de concedent și domnul Balázs Francisc, pe de altă parte, în calitate de concesionar  
118 Hotărârea nr. 118/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Mártonffi János” Vlăhița  
119 Hotărârea nr. 119/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 2943/268/2023 - fond  
120 Hotărârea nr. 120/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 3088/268/2023 - fond  
121 Hotărârea nr. 121/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 3185/268/2023 -fond  
122 Hotărârea nr. 122/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1133/96/2023 - fond  
123 Hotărârea nr. 123/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
124 Hotărârea nr. 124/2023 privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Vlăhița a unui imobil teren drum în intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, înscris în CF nr. 56057 a localității Vlăhița  
125 Hotărârea nr. 125/2023 privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita  
126 Hotărârea nr. 126/2023 privind aprobarea participării U.A.T. Vlăhița la " PROGRAMUL privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”  
127 Hotărârea nr. 127/2023 privind aprobarea cofinanţării proiectului  „DIGITALIZAREA PROCESULUI DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ LA HARVIZ SA  
128 Hotărârea nr. 128/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”  
129 Hotărârea nr. 129/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Demolare clădire, str. Turnătorilor nr. 27, Vlăhiţa”  
130 Hotărârea nr. 130/2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Vlăhița până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31. decembrie 2026  
131 Hotărârea nr. 131/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
132 Hotărârea nr. 132/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2023  
133 Hotărârea nr. 133/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din orașul Vlăhița, județul Harghita” (faza PT)  
134 Hotărârea nr. 134/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.T.A.C. P.Th. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
135 Hotărârea nr. 135/2023 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe sociale, locuinţelor de serviciu şi de necesitate din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
136 Hotărârea nr. 136/2023 privind organizarea evenimentului cultural de iarnă ”Târg de Advent”  
137 Hotărârea nr. 137/2023 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă ”Calendarul de Advent”  
138 Hotărârea nr. 138/2023 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
139 Hotărârea nr. 139/2023 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2023  
140 Hotărârea nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
141 Hotărârea nr. 141/2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al localității componente Băile Homorod până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31. decembrie 2026  
142 Hotărârea nr. 142/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare în vederea radierii înscrierilor efectuate pe foaia de sarcini a cărților funciare nr. 50399, 50400, 50401 și 50402 a localității Vlăhița  
143 Hotărârea nr. 143/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
144 Hotărârea nr. 144/2023 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024  
145 Hotărârea nr. 145/2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
146 Hotărârea nr. 146/2023 privind aprobarea vânzării unei locuințe destinate închirierii, pentru tineri și familii tineri, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
147 Hotărârea nr. 147/2023 privind aprobarea repartizării locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
148 Hotărârea nr. 148/2023 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cadru între UAT Orașul Vlăhița şi cabinetele individuale de medicină de familie din UAT Orașul Vlăhița care deservesc populaţia  
149 Hotărârea nr. 149/2023 privind scoatere din patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita a unor bunuri casate, în urma valorificării acestora prin vânzare  
150 Hotărârea nr. 150/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
151 Hotărârea nr. 151/2023 privind scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare a unor bunuri de natura mijloace fixe aparținând orașului Vlăhița, județul Harghita  
152 Hotărârea nr. 152/2023 privind aprobarea parametrilor tehnici ai unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița, având categoria de folosință drum, în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
153 Hotărârea nr. 153/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza PT)  
154 Hotărârea nr. 154/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza PT)  
155 Hotărârea nr. 155/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza PT)  
156 Hotărârea nr. 156/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.T.A.C. P.Th. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg