PROIECTUL ORDINII DE ZI SUPLIMENTATE

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din data de JOI, 29.04.2021, ORA 16:00

 

Aprobarea  proceselor-verbale  ale  ședințelor  din  data  de  25.03.2021,  30.03.2021  și

15.04.2021

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,

ÜLKEI Jolán Erika

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2021

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

  1. Proiect de  hotărâre  referitor  la  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Oraşului Vlăhiţa nr. 102/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 modificat  prin Hotărârii Consiliului Local  nr. 34/2021.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

  1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

Citește mai departe...

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 15.04.2021, ORA 16:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul  2020.

PH - 1

Spre avizare Comisiilor de specialitate:

1) Comisia de specialitate juridică, de disciplină şi protecţia drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa;
2) Comisia de specialitate pentru activităţi economice, buget-finanţe al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa; 1
3) Comisia de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:
4) Comisia de specialitate pentru activităţi socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:
5) Comisia de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița
LŐRINCZ Csaba

anexe-investitii-ect.

Secretar general, ÜLKEI Jolán Erika

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 25.02.2021, ORA 16,00

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2020,  28.12.2020, 28.01.2021

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika


1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PH - 1

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020

PH - 2

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021

PH - 3

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

Citește mai departe...

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 28.01.2021, ORA 16,00

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2020

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika


1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de vaccinare.

185/1/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa.

191/545/S/2020

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

185/4/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg