Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante conform cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Șofer I (conducător autobuz școlar), în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            a) formular de înscriere la concurs;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

            c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

            d) permis de conducere cel puțin categoria D1, Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto cel puțin categoria D1;

            e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

            f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

            g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            h) curriculum vitae, model comun european.

 

Citește mai departe...

Orașul Vlăhița cu sediul în Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publică de conducere vacantă,  în serviciu economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

 

            1 post – Arhitect șef, cu o durată de muncă normală 8/40

 

            Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

            Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, potrivit art. 361 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350/2001;

            Minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

            Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani.

 

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se va organiza la sediul  Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20 în data de 20.11.2023, ora 10.00 proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune de la data de 18.10.2023, până la data de 06.11.2023, la secretariatul Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20., şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

            a) formularul de înscriere (care se obţine de la secretariatul comisiei);

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Citește mai departe...

ORAȘUL VLĂHIȚA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construirea de locuințe NZEB PLUS pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul Vlăhița” ce urmează a fi realizat în orașul Vlăhița, str. Nouă, Tronson 2, județul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita.

Fax: 0266-310041, e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ORAȘUL VLĂHIȚA, titular al proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM FORESTIER ORAȘUL VLĂHIȚA – STAȚIUNEA HARGHITA MĂDĂRAȘ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protectia Mediului Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), din data de 05.09.2023, pentru proiectul propus a fi amplasat în orașul Vlăhița – Stațiunea Harghita Mădăraș, FN, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de explorare geologică în vederea identificării și promovării rezervelor de apă minerală terapeutică și de CO2 mofetic din perimetrul de explorare Homorod-Vlăhita”, propus a fi realizat în localitatea Băile Homorod.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Fax. 0266-310041;e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în orș. Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de explorare geologică conform programului de cercetare aprobat prin licență de dare în administrare pentru explorare nr. 24872/2022, în vederea identificării și promovării rezervelor de apă minerală terapeutică și de CO2 mofetic, din perimetrul de explorare Homorod-Vlăhița, propus a fi amplasat în orașul Vlăhița, localitate componentă Băile Homorod, nr. fn, jud. Harghita.

   Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM FORESTIER ORAȘUL VLĂHIȚA – STAȚIUNEA HARGHITA MĂDĂRAȘ ce urmează a fi realizat în orașul Vlăhița – Stațiunea Harghita Mădăraș, FN, judeţul Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum și la Primăria Vlăhița, strada Turnătorilor, nr.20 în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. (Fax: 0266-310041; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)

Véletlenszerű Kép

site_009.jpg