Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Muncitor calificat I, în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

 

            Condiții generale de participare la concurs:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

            Condiții specifice de participare la concurs:

            1) Studii profesionale atestat cu diplomă în specializarea: tâmplar,

            2) Vechime: nu se solicită.

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor calificat I, în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI, Titlul III, art. 538 – 562;
 2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea și securitatea muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
 3. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XI, Cap.II - Executarea contractului individual de muncă art. 37-40, Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară art. 247-252.

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă;
 3. c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 28.03.2023, ora 10,00, proba scrisă, data interviului se va comunica împreună cu rezultatele probei scrise. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul şi pe pagina de internet al Orașului Vlăhița, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 20.03.2023, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane.și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

 

                                   Primarul Orașului Vlăhița,

                                   Lőrincz Csaba

Orașul Vlăhița cu sediul orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, jud. Harghita, titular al proiectului Construire locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ, în orașului Vlăhița, județul Harghita, propus a fi realizat în orașul Vlăhița, str. Spitalului, nr. 18, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (nu se supune evaluării impactului asupra mediului) de către APM Harghita în data de 15.11.2022, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Fax: 0266-310041, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

A 2022/714-es számú kormányhatározat értelmében Szentegyházán is nyilvántartásba veszik az egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszereket. A jogszabálynak környezetvédelmi okok mellett az illegális szippantás visszaszorítása is célkitűzése.

 

A megnevezett kormányhatározat a május 27-i hatályba lépéstől számított 180. napot (vagyis november 23-át) jelöli meg a nyilvántartásba való bejelentkezés határidejeként, végrehajtásában pedig részt kell vennie minden helyhatóságnak. A magán- és jogi személyeknek saját felelősségükre eddig a dátumig kell regisztrálniuk a városi nyilvántartásba az egyéni szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító rendszerüket – csakis abban az esetben, ha a rendszerüket építési engedéllyel telepítették, vagy pedig igazolni tudják, hogy a rendszer a felépítéséből adódóan nem enged szennyvizet a természetbe.

A kormányhatározat tehát egyrészt a legálisan működő rendszerek nyilvántartásba vételét sürgeti, másrészt figyelmezteti az illegális telepek tulajdonosait, hogy mihamarabb lépjenek a törvényesítés útjára. A nyilvántartást ugyanis a későbbiekben összevetik a közszolgáltató listáival, illetve az urbanisztikai lajstromokkal, kiszűrve azokat a háztartásokat, amelyek nem kezelik törvényesen a szennyvizüket.

A nyilvántartás a szükséges személyes adatok után elsőként arra kérdez rá, hogy milyen típusú berendezéssel kezeljük a szennyvizet: csupán begyűjtjük tartályba/gödörbe, vagy esetleg tisztítjuk is. A kérdéssor mindkét esetben választ vár az engedélyezésre, a befogadóképességre, a működtető kilétére. Gyűjtőrendszerek esetében rákérdez a szivattyúzási szerződésre, és feltesz egy sor kérdést, amelyre a válaszok a szerződésből derülnek ki. Tisztítórendszerek esetében a berendezés paramétereiről faggatja a tulajdonost, és itt is olyan kérdések sorakoznak, amelyekre választ ad egyrészt a termékleírás, másrészt a különféle szerződések (működtetés, karbantartás, vízminőség-ellenőrzés, szennyvíziszap-szivattyúzás stb.).

Az űrlap kitöltésére az alábbi linken található nyomtatvány letöltése után van lehetőség. A kitöltött és aláírt nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal titkárságára kell eljuttatni. Igény szerint pedig kitölthető segítséggel a Polgármesteri Hivatal titkárságán.


NYOMTATVÁNY

Orașul Vlăhița, cu sediul în orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, jud. Harghita, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu a proiectului Construire locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ, în orașului Vlăhița, județul Harghita, propus a fi realizat în orașul Vlăhița, str. Spitalului, nr. 18, jud. Harghita.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul* Agenției pentru Protecția Mediului Harghita cu în *municipiul Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 și la sediul Orașul Vlăhița, în *zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la Agenția pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43.

Fax: 0266-310041, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Centrul de Distributia Energiei Electrice Romania - COR MT-JT Odorheiu Secuiesc aduce la cunoștinţă consumatorilor de energie electrică, că în ziua de:
15 IULIE 2022 între orele 9:00 şi 15:00
se întrerupe furnizarea energiei electrice pe durata executării lucrărilor de reparație la instalaţiile electrice în localitatea:


Vlahita - str. Bethlen Gabor, str. Cimitirului, str. Primaverii, str. 1 mai, str. Sportivilor
Vlahita - Perfekt

CONDUCEREA

Orașul Vlăhița, organizează licitație publică deschisă, în vederea închirierii unui spațiu, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, în suprafață de 25,00 mp. Destinația închirierii: activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 01.08.2022 ora 12,00, la sediul Orașului Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  08.08.2022, ora 12,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2022.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.
Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon. Acest anunț a fost publicat și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 127 /05.07.2022.

Începând cu data de 20 iunie se pot depune cererile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia. Sprijinul material este sub formă de tichet social pe suport electronic și are valoare nominală de 250 lei. Sprijinul se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la alimentare.

            Conform Ordonanței categoriile de familii care pot solicita acest drept de la primăria de domiciliu sunt familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

 

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere

- acte de identitate, acte de naștere (copii sub 14 ani) certificat de căsătorie, în cazul familiilor monoparentale hotărâre judecătorească privind divorțul

- adeverințe de venit (venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii)

- alte acte

 

            Dosarul complet se depune de luni până vineri între orele 8:00-13:00 la sediul Primăriei orașului Vlăhița, Compartimentul de asistență socială (camera 13 parter).

Véletlenszerű Kép

site_011.jpg