Începând cu data de 20 iunie se pot depune cererile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia. Sprijinul material este sub formă de tichet social pe suport electronic și are valoare nominală de 250 lei. Sprijinul se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la alimentare.

            Conform Ordonanței categoriile de familii care pot solicita acest drept de la primăria de domiciliu sunt familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

 

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere

- acte de identitate, acte de naștere (copii sub 14 ani) certificat de căsătorie, în cazul familiilor monoparentale hotărâre judecătorească privind divorțul

- adeverințe de venit (venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii)

- alte acte

 

            Dosarul complet se depune de luni până vineri între orele 8:00-13:00 la sediul Primăriei orașului Vlăhița, Compartimentul de asistență socială (camera 13 parter).

Începând cu data de 11 mai 2022 se va demara distribuirea pachetelor cu produse alimentare din cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Pachetele vor fi distribuite la sediul Primăriei zilnic între orele 11-13.

Persoana de contact: Szeles  László (0742 273 242)

Beneficiarii de ajutor social și de alocația de susținerea familiei vor ridica ajutoarele în baza cărții de identitate.

Beneficiarii încadrați în gradele grav și accentuat de handicap vor ridica ajutoarele în baza cărții de identitate și al copiei xerox al certificatului de încadrare în grad de handicap valabil.

 

 

                                                                                                                  Primarul Orașului Vlăhița

                                                                                                                  LŐRINCZ Csaba

ORAȘULUI VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 10.05.2022, pentru proiectul “Reabilitarea drumurilor agricole din orașul Vlăhița”, propus a fi realizat în intra- și extravilanul orașului Vlăhița, zona Megyerkert, Nyír, Bencekert, Árokalja, Veszkebél, Karujos, Nagyvész, Virágosvéssz, Veresbükk, Felső Miklós, Kövespatak teteje, Bojzás, Gyepű, Leányos mező, Dánielek láza, Kőszál, Bükkalja, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Reabilitarea drumurilor agricole din orașul Vlăhița”, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul orașului Vlăhița, zona Megyerkert, Nyír, Bencekert, Árokalja, Veszkebél, Karujos, Nagyvész, Virágsvész, Veresbükk, Felső Miklós, Kövespatak teteje, Bojzás, Gyepű, Leányos mező, Dánielek láza, Kőszál, Bükkalja, judeţul Harghita.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)

La data de 14. 04. 2022 orele 11:30, înoraşul Vlăhiţa va avea loc un exerciţiu dealarmare publică.

 

Oraşul Vlăhiţa

Orașul Vlăhița, organizează licitație publică deschisă, în vederea închirierii unor spații, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:

-închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13/1, în suprafață de 20,00 mp. Destinația închirierii: desfășurare de activități socio-culturale pentru copii și tineri.

- închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13/2, în suprafață de 17,90 mp. Destinația închirierii: desfășurare de activități socio-culturale pentru copii și tineri.

- închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, în suprafață de 27,00 mp. Destinația închirierii: activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 04.05.2022 ora 12,00, la sediul Orașului Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  11.05.2022, ora 12,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2022.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon. Acest anunț a fost publicat și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 67 /06.04.2022.

 

Primar al Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

Avar-, tarló-, nád-, és növényi hulladékégetés helyét, időpontját és terjedelmét előzetesen az illetékes Hargita Megyei Környezetvédelmi Kirendeltségénél, valamint a helyi hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni!

Ellenkező esetben a 195/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet értelmében a büntetés 3.000-6.000 lej (fizikai személyeknek) és 25.000-50.000 lej (jogi személyeknek).

 

POLGÁRMESTERI  HIVATAL

 

Pe 1 februarie 2022 a debutat recensământul populației și al locuințelor prin desfășurarea primei etape, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare a bazei de date cu acest prim set de informații. Recensământul este realizat și coordonat de către Institutul Naţional de Statistică.

Recrutăm recenzori!

Primăria Orașului Vlăhița recrutează recenzori pentru autorecenzare asistată (recenzor ARA), care vor lucra în spații amenajate de primărie, în perioada 14.03.-15.05.2022. Plata persoanelor selectate se face de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

Condiții de eligibilitate minime:

  • Vârsta minimă 18 ani împliniți la data selecției
  • Minim studii medii absolvite
  • Să nu aibă cazier
  • Cunoștințe de operare a tabletei electronice

Alte condiții: aici (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor)

Pentru includerea în baza de date a recenzorilor și realizarea selecției vă rugăm să completați Cererea de înscriere ca personal de recensământ, (formular) care se va depune la Secretariat din cadrul Primăriei Vlăhița, sau se va trimite prin mail la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Data limită de depunere: 23 februarie 2022.

Selecția persoanelor va fi realizată de către Direcția Județeană de Statistică Harghita.

Aveți întrebări, nelămuriri?
Toate răspunsurile le găsiți aici: https://www.recensamantromania.ro/

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” la U.M. 0732 Miercurea Ciuc, domeniul operare apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

  1. Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă cetăţenie română;

- să aibă vârsta de până la 40 de ani;

 - să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

  - media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba şi literatura română în clasele a IX - XII pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele  IX - XIII pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba și literatura română; Sunt exceptate de la această condiție candidatele absolvente ale studiilor universitare de licență.

 - media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00;

- să fie dispuse pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;

- să nu fi fost condamnate penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

  1. Probe de concurs:

     - evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);

- examinare psihologică (probă eliminatorie);

- examinare profesională:

            - interviu profesional (probă eliminatorie);

            - probă teoretică - constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;

            - probă practică - constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;

            - evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale este 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică se va face în condițiile obținerii calificativului ”admis”.

  1. Înscrierile se vor face la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Harghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita până la data de 15.02.2022, ora 1400, iar dosarul de înscriere va conţine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. şi copie certificat de naştere;

- copie față/verso diplomă bacalaureat și foaie matricolă bacalaureat și diploma de licență, după caz;

- adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă se află sau nu în evidenţă cu boli cronice şi antecedente de boală.

  1. Participarea și promovarea concursului pentru constituirea unei rezerve pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcţie de nevoile și prioritățile instituției, în ordine strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul profesional.
  2. Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0266.371.014
  3. Tematica și bibliografia pentru pregătirea profesională.

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg