Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Referent I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată la Compartimentul sportiv.

            Concursul se organizează la sediul temporar al Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița aleea Teilor nr. 5, județul Harghita, în data de 03.08.2021, ora 10,00, proba scrisă, 05.08.2021 ora 12,00 interviul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 26.07.2021, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, Aleea Teilor nr. 5.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3. din H.G. 286/2011.

            Condiții specifice de participare la concurs:

            Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

            Cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Internet;

            Vechime: 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

            - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            - copie diplomă de bacalaureat;

            - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            - curriculum vitae;

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.”

Primarul Orașului Vlăhița,

LŐRINCZ Csaba

Privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă, pe picior, proprie privată, în afara fondului forestier

 

 1. - Organizatorul licitaţiei/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email): ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita, tel./fax: 0266-246634, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.., reprezentat legal prin LŐRINCZ Csaba, având funcția de primar
 2. - Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 07.07.2021, ora 12,00.
 3. - Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii (adresa completă): Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita,
 4. - Tipul licitaţiei: licitație în plic închis, în conformitate cu prevederile art. 30 din H.G. nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 5. - Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (denumit în continuare Regulament), Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, republicat, H.G. nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările ulterioare, Decizia nr. 706/19.10.2020 al Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 65 din data de 10.06.2021.
 6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 06.07.2021, ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 02.07.2021, ora 11:00.
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul primariavlahita.ro

Prețul   de pornire a licitației/negocierii: 220,00 lei/mc

Prețul   de pornire lotul 1: 38 buc. de arbori, volum brut: 41,45 mc: 9.119,00 lei

Prețul   de pornire lotul 2: 39 buc. de arbori, volum brut: 41,46 mc: 9.121,20 lei

Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul  de valorificare  a masei lemnoase  din  fondul  forestier  proprietate  publică,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 715/2017, cu  modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare.

 1. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data de: 16.06.2021.
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii:
 3. a) Achitarea tarifului de participare de l00 de lei (inclusiv TVA) -Tariful se poate achita prin instrumente legale de plată până la începerea licitației sau în numerar la casieria Primăriei orașului Vlăhița.
 4. b) Achitarea garanției de contractare -în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitatie pentru întregul lot, fără TVA. Garanția se poate achita prin instrumente legale de plată până la începerea licitației sau în numerar la casieria Primăriei orașului Vlăhița.
 5. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoana de contact, numere de telefon și fax, e-mail): ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita, tel./fax: 0266-246634, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..                                                                                                                          

PRIMAR                                                               

LŐRINCZ Csaba      

privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita

 

Orașul Vlăhița organizează licitație publică cu strigare, conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița după cum urmează:

 1. Buldoexcavator JCB 3CX, an de fabricație1989, Marca: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD, cu cabina, Tipul-Varianta: 3CX/353053/P, Masa proprie: 8000kg. Prețul de pornire: 15.720,00 lei
 2. Tractor Universal 650 M, an de fabricație1978, seria motorului NOUN111111I9208, numărul de identificare 817839 și masa proprie 3620 kg. Prețul de pornire: 7.620,00 lei

Documentația de atribuire care poate fi obținut la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail: Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor susmenționate, pot fi persoane fizice sau juridice, care vor depune pana la data de 19. 05. 2021, ora 12,00 documentele prevăzute în Caietul de sarcini, care poate fi achiziționat la sediul Primăriei orașului Vlăhița, contra sumei de 50 lei.

Licitația va avea loc în data de 20.05.2021 ora 12,00 în sediul temporar al Primăriei orașului Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita.

Cota de cheltuieli de participare la licitație consta în: achitarea sumei de 5% din valoarea bunului/bunurilor, și achitarea sumei 50 lei caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a licitației sunt 27.05.2021, ora 12,00.

Informații suplimentare pentru participanți se pot obține la nr. de tel. 0751150185.

 

Primar

LŐRINCZ Csaba

privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita
 
Orașul Vlăhița organizează licitație publică cu strigare, conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița după cum urmează:

1. Buldoexcavator JCB 3CX, an de fabricație1989, Marca: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD, cu cabina, Tipul-Varianta: 3CX/353053/P, Masa proprie: 8000kg. Prețul de pornire: 26.200,00 lei

2. Tractor Universal 650 M, an de fabricație1978, seria motorului NOUN111111I9208, numărul de identificare 817839 și masa proprie 3620 kg. Prețul de pornire: 12.700,00 lei
 
 
Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor susmenționate, pot fi persoane fizice sau juridice, care vor depune pana la data de 12. 05. 2021, ora 12,00 documentele prevăzute în Caietul de sarcini, care poate fi achiziționat la sediul Primăriei orașului Vlăhița, contra sumei de 50 lei.
 
Licitația va avea loc în data de 13.05.2021 ora 12,00 în sediul temporar al Primăriei orașului Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita.
 
Cota de cheltuieli de participare la licitație consta în: achitarea sumei de 5% din valoarea bunului/bunurilor, și achitarea sumei 50 lei caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a licitației sunt 20.05.2021, ora
12,00., 27.05.2021, ora 12,00
 
Informații suplimentare pentru participanți se pot obține la nr. de tel. 0751150185.
 
Primar
LŐRINCZ Csaba
Értesítjük, hogy a Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett pályázatokat az idéntől elektronikus aláírással lehet on-line beküldeni.
Azok, akik szeretnének pályázatokat leadni, és nincs lehetőségük még elektronikusan aláírni, kérjük szerezzék be az elektronikus aláírásokhoz való jogot. (például: http://www.digisign.ro)
 

Véletlenszerű Kép

site_009.jpg