Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Muncitor calificat I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

 

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 29.12.2021, ora 10,00, proba scrisă, 31.12.2021 ora 10,00 interviul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 16.12.2021, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3. din H.G. 286/2011.

            Condiții specifice de participare la concurs:

            Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

            Calificare profesională în specialitatea de horticultură;

            Permis de conducere categoria CE;

            Vechime: nu se solicită.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

            - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            - copie diplomă de bacalaureat, copie diplomă/certificat care atestă calificarea în specialitatea de horticultură;

            - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            - curriculum vitae;

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

 

Primarul Orașului Vlăhița,

LŐRINCZ Csaba

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg